آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 15

 • قیصری، داوود، شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، ترجمه محمد خواجوی، چاپ اول، تهران، 1387ش.
 • کاشانی، عبدالرزاق، لطایف الاعلام فی اشارات اهل الالهام، صححه و علق علیه مجید هادی زاده، دفتر نشر میراث مکتوب، تهران، 1379ش.
 • عبدالرزاق کاشانی، اصطلاحات الصوفیة،صحح و علق علیه، مجید هادی زاده، حکمت ، تهران، 1381ش.
 • کاشانی، عزالدین محمود بن علی، مصباح الهدایة، با تصحیح و مقدمه و تعلیقات: استاد علامه جلال الدین همایی، نشر هما، تهران، 1381ش.
 • کلاباذی، ابوبکر، التصوف علی مذهب التصوف، ترجمه محمد جواد شریعت، اساطیر، تهران، 1371ش.
 • گوهرین، صادق، شرح اصطلاحات تصوف، ج 8 – 10 ، زوار، تهران، 1367-1378،
 • مبارک بخاری، انیس الطالبین و عده السالکین، به کوشش توفیق سبحانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1383 ش.
 • مجدد الف ثانی، احمد، مکتوبات امام ربانی، به کوشش ایوب گنجی، حسن زارعی، صدیقی، تهران، 1383 ش.
 • محمد بن منور، اسرار التوحید، تصحیح ذبیح الله صفا، امیر کبیر، تهران، 1361ش.
 • محقق فناری، محمد بن حمزه، مصباح الانس، طبع سنگی، چاپ دوم با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، 1363ش.
 • مطهری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلامی، ج 2، صدرا، قم 1373 ش.
 • معطوفی، اسدالله، تاریخ، فرهنگ وهنر، ترکمان، ج 3، انجمن آثار مفاخر فرهنگی، تهران ، 1383 ش.
 • مولوی، مثنوی معنوی، براساس نسخه قونیه مکتوب به سال 677 ق و مقابله با تصحیح و طبع نیکلسون، به اهتمام قوام الدین خرمشاهی، ناهید، تهران ، 1375 ش.
 • مولوی، مثنوی معنوی، منشی نولشکور، لکهنو، 1326 ق.
 • میغا، محمد حمد کنان، «مقاصد الحیاة و غایاتها فی فکر بدیع الزمان سعید النورسی من خلال رسائل النور»، مجله النور للدراسات الحضاریة و الفکریة، العدد 1، استانبول، موسسه استانبول للثقافة و العلوم، ینایر (ژانویه) 1210 م.
 • نسائی، احمد بن علی،السنن، بشرح جلال الدین سیوطی، ج 4، باب الحث علی ترک الشبهات، ، دارالفکر، بیروت، 1415 ق.
 • نسفی، عزیزالدین، کتاب الانسان الکامل،طهوری، تهران ، 1362 ش.
 • نورسی، بدیع الزمان سعید، انوارالحقیقه: مباحث فی التصوف و السلوک، الطبعه الثانیه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، ، شرکه سوزلر للنشر، قاهره، 2006م.
 • ـــــــــــــــــــــــ ، الاشارات الاعجاز، الطبعةالخامسة، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2008 م.
 • ـــــــــــــــــــــــ ، الثمرة من شجرةالایمان، الطبعة الرابعة، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2004 م.
 • ـــــــــــــــــــــــ ، الرساله التفکر الایمانی الرفیع و المعرفه التوحید یه السامیه، الطبعه الثانیه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2004 م.
 • ـــــــــــــــــــــــ ، سیرة ذاتیة، الطبعة الخامسة، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره، 2008 م.
 • ـــــــــــــــــــــــ، الشعاعات، الطبعه الخامسه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2008 م.
 • ـــــــــــــــــــــــ ، صیقل الاسلام او آثار سعید القدیم، الطبعه الخامسه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2008 م.
 • ـــــــــــــــــــــــ ، عصای موسی، نورسی، الکلمات، الطبعه الثانیة، ترجمهٔ احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2010 م.، ص 233.
 • . ـــــــــــــــــــــــ ، الکلمات، الطبعه الخامسه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2008 م.
 • ـــــــــــــــــــــــ ، اللمعات، الطبعه الخامسه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2008 م.
 • ـــــــــــــــــــــــ ، المثنوی العربی النوری، الطبعه الخامسه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2008 م.
 • ـــــــــــــــــــــــ ، الملاحق فی فقه دعوة النور، الطبعة الخامسة، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2008 م.
 • ــــــــــــــــــــــــ ، المکتوبات، الطبعة الخامسة، ترجمه احسان قاسم الصالحی، قاهره، شرکة سوزلر للنشر، قاهره ، 2008 م.
 • نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، ج 2، تحقیق موسسه آل البیت (ع)،بیروت، 1411 ق.
 • واحده، شکران، کتاب الکون، قرایته و موقعه و تطوره فی فکر بدیع‌الزمان، النور للدراسات الحضاریة و الفکریة، العدد 2، ، موسسه استانبول للثقافة و العلوم، استانبول، ینایر (ژانویه) 1210 م.
 • ورغی، الشیذة، البعد الروحی فی منهج الدعوة عند بدیع الزمان سعید النورسی، وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی، الجزایر، 1428- 1429 ق.
 • وفایی، داود، مترجم و مقتبس کننده، ریشه‌های غرب‌گرایی و اسلام‌گرایی در ترکیه، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1380 ش.
 • eonid R. Sykiainen. Said nursis Approach to justic and role for political reforms in the musim world. in: Theodicj and justic in modern hslamic Thought Edited by ibrahim m. Aburai vk: MPG.
 • Mary f. Weld.Islam in modern turkey. Bediuzzaman said nursi Rilase-I. nur Edited and with anIntroduction. by Ibrahim M. Abu- Rabi, new york.2005.
 • Serif MardenM; reflection on said Nursis life and thaught; in: Islam at the crossroads, edited and with in introduction by: ibrahim m. abu-rabi, published by state university of new york press, 2003, p46
 • پایگاه‌های اینترنتی
  http://beta.altafahom.net/tasamoh
  http://www.nafizatalnoor.com/
  http://ishakozgel@hotmail.com
  Abstract:
  The Prominent mystics have important role in the momentous sections of social and intellectual Muslim life; we can refer to mongols invasion that collapse of the Abbasid Caliphate, as most important mystics history. These Sufi mystics could create a new social order and a new intellectual life badi U al-zzamn Said Nursi (1876 m. / 1294- 1960/1379 AH) was kordish mystics, quranic reacercher, invator and reformer Unity of Religions, most influenfial political, cultural and religious in Contemporary.
  This study aims to review and analyze the mystical ideas of Nursi Badi badi U al-zzamn in Rasael AL- Nour that presented in general; a small step to introduce this contemporary important mystic.
  So, on the evidence and documents, in the beginning, he had Naqshbandiye tendency; but ultimately whit inspired from Quran, He created “Tarighat e Nuri” (Optical path) on four Qur’anic terms: disability, poverty, compassion and thought that explained them in collection of Rasael AL- Nour. A comparative study, to show us that Nursi badi U al-zzamn acknowledging the many benefits of Sufism and also mentioned the injuries and losses, benefited from its advantages in its path; especially, the his influence from Naqshbandiye is more visible. Researcher considered the Library method for their research.
  Key words: badi U al-zzamn Said Nursi, Rasael AL- Nour, mystical voices, the manner of nour, salvation of faith,Facts faith,Turkish sufism.

  University of Religions and Denominations
  Thesis on Sufism and Mysticism
  mystical ideas of badi U al-Zazamn Said Nursi besed on Rasael AL- Nour

  جزییات بیشتر و خرید متن کامل این پایان نامه در این لینک
  Previous Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 5 Next Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 21