آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 16

Supervisor:
Dr. Morteza Karbalai
Advisor:
Dr. Ali Fazli
A thesis submitted to the Graduate Studies Office In particle
Fulfillment of the requirements for the degree of Master of Art in Denominations
By
Hosein Sarmad Mohammadi
Winter 2014

 1. . ابن‌سینا، حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات مع شرح الخواجه نصیرالدین الطوسی و المحاکمات لقطب الدین الرازی، با تحقیق کریم فیضی، مطبوعات دینی، قم، 1383، ج 3، ص 369 – 453. 
 2. . سجادی، ضیاءالدین، مقدمات تاسیسیه فی التصوف و العرفان و الحقیقه المحمدیه، احمد الاشتیانی؛ کریم الامیری فیروزکوهی دارالهادی، بیروت،1423 ق.، ص 12. 
 3. . مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی، قم، 1371 ش، ج 2، صص 75-76. 
 4. . نفیسی، سعید، سرچشمه تصوف در ایران، [بی جا] ، 1343 ش، ص 74. 
 5. . شرتونی، سعید، اقرب‌الموارد فی فصح‌العربیه و الشوارد، مکتبة البنان، بیروت، 1413 ق.، ج 1، ص 670. 
 6. . ر.ک.: کاشانی، عزالدین محمود بن علی، مصباح الهدایة، با تصحیح و مقدمه و تعلیقات: استاد علامه جلال‌الدین همایی، نشر هما، تهران، 1381، ص 63-82. 
 7. . هجویری، ابوالحسن علی بن عثمان، کشف‌المحجوب، تصحیح ژوکوفسکی، با مقدمه قاسم انصاری، طهوری، تهران، 1376، ص 35. 
 8. . قشیری، عبدالکریم، رساله قشیریه، تحقیق و اعداد معروف زریو و علی عبدالحمید بلطه جی، دارالجیل، بیروت، بی نا ،ص67-69. 
 9. . ابن الجوزی، ابوالفرج، تلبیس ابلیس، بیروت، دارالقلم، چاپ اول، 1404 ق.، ص 135. 
 10. . غزالی، ابوحامد محمد بن محمد، احیاء علوم الدین، ج 5، دارالهادی، بیروت، 1412 ق، ص 107. 
 11. . کاشانی، عزالدین محمود بن علی، مصباح الهدایة، ص 67. 
 12. . کلاباذی، ابوبکر، التصوف علی مذهب التصوف، ترجمه محمدجواد شریعت، اساطیر، تهران، 1371، ص 25. 
 13. . کاشانی،، مصباح الهدایة، ص 63-82؛ ر.ک: رجایی، احمدعلی، خلاصه شرح تعرف، تصحیح احمدعلی رجایی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1349، صص 38-46. 
 14. . کاشانی، همان، ص 65. 
 15. . قشیری، عبدالکریم، رساله قشیریه، ص 279. 
 16. . کاشانی، ص 82؛ کاشانی، عزالدین محمود بن علی، مصباح الهدایة، با تصحیح و مقدمه و تعلیقات: استاد علامه جلال‌الدین همایی، نشر هما، تهران، 1381 ش، صص 82،63. 
 17. . سهروردی، عمر بن محمد، عوارف المعارف، بیروت، دارالکتاب العربی، 1403 ق، ص 57. 
 18. . قشیری، عبدالکریم، رساله قشیریه، ص 279. 
 19. . سراج، ابونصر، اللمع فی التصوف، ترجمه مهدی محبتی، تهران، 1382 ش، ص 82. 
 20. . عبادی، اردشیر، مناقب الصوفیه، تصحیح نجیب مایل هروی، تهران، 1362 ش، ص 30. 
 21. . محمد بن منور، اسرارالتوحید، تصحیح ذبیح‌الله صفا، امیرکبیر، تهران، 1361، ص 298. 
 22. . عبادی، مناقب الصوفیه، ص 290. 
 23. . هجویری، کشف‌المحجوب، ص 44. 
 24. . راغب الاصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، تحقیق صفوان عدنان داوودی، تهران، 1379 ش، ص 560 
 25. . ارول قلیچ، محمود، «تصوف در آسیای صغیر و بالکان»، دانشنامه جهان اسلام، 1375 بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی، تهران، 1382، ج 7 ص 419. 
 26. . ارول قلیچ، دانشنامه جهان اسلام، ج 7، ص 420. 
 27. . ازدالگا، الیزابت، نقشبندیه در آسیای غربی و مرکزی، تغییر و تداوم، ترجمه فهیمه ابراهیمی، تهران، 1389، ص 428. 
 28. . زارع، محمدرضا، علل رشد اسلام‌گرایی در ترکیه، ویراستار مرتضی قدیری، تهران، 1382، ص 252. 
 29. . ارول قلیچ، همان، ج 7، ص 428. 
 30. . زارع، علل رشد اسلام‌گرایی در ترکیه، ص 252. 
 31. . ازدالگا، نقشبندیه در آسیای غربی و مرکزی، تغییر و تداوم، ص 428. 
 32. زارع، همان، صص 252-253. 
 33. . همان. 
 34. . همان، ص 256. 
 35. 1. ازدالگا، همان، ص 257. 
 36. . همان. 
 37. . انصاری، جواد،‌ ترکیه در جستجوی نقشی تازه در منطقه، وزارت امور خارجه، تهران،‌1373، ص 101. 
 38. . ابوالقاسمی، محمدجواد، اردوش، حسین، ترکیه در یک نگاه،‌ الهدی، تهران،‌1378، صص 174 -175. 
 39. . ازدالگا، همان، ص 254. 
 40. . ازدالگا، همان، ص 255. 
 41. . واحدة، شکران، الاسلام فی ترکیا الحدیثة، بدیع‌الزمان النورسی، ترجمه عن الانجلیزیة محمد فاضل، [بی جا]، 2007 م.، ص 13. 
 42. جزییات بیشتر و خرید متن کامل این پایان نامه در این لینک
Previous Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 5 Next Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 21