آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 18

 • . نورسی، سیرة ذاتیه، صص 360-363؛ الملاحق، 289. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 208؛ المعات، ص 63. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 432؛ الشعاعات، ص 626. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 435. 
 • . Mary f. Weld. Islam in modern turkey. Pp. 36-348. 
 • . واحدة، شکران، همان، ص 449؛ نورسی، الشعاعات، ص 576. 
 • . بارلا نام روستایی واقع در غرب ترکیه و در ناحیه غربی دریاچه اگریدر قرارگرفته شده است. 
 • . سعید، محمد حبیب، همان، ص 167. 
 • . ابوحلیوة، همان، ص 52؛ نورسی، سیرة ذاتیة، ص 435 به بعد. 
 • . سعید، محمد حبیب، همان، ص 169. 
 • سیرة ذاتیة، صص 444-445. 
 • . همان، ص 445. 
 • . ، سیرة ذاتیة، صص 460- 461. 
 • . همان، ص 464. 
 • . همان، ص 467؛ ابوحلیوة، ابراهیم سلیم، بدیع‌الزمان سعید النورسی و تحدیات عصره، بیروت، مرکز الحضارة لتنمیه الفکر الاسلامی، 2010 م.، ص 53. 
 • . ابوحلیوة، بدیع‌الزمان النورسی و تحدیات عصره، ص 54؛ صالحی، احسان قاسم، بدیع الزمان سعید النورسی: نظرة عامة عن حیاته و آثاره، صص 129-130؛ نورسی، سیرة ذاتیة، صص 467-468. 
 • . همان، ص 468. 
 • . ابوحلیوة، ابراهیم سلیم، همان، ص 54. 
 • . همان. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، صص 43-44، 236 
 • . همان، ص 61. 
 • . همان، صص 43، 45. 
 • . همان، صص 43، 51،52، 65. 
 • . مجدد الف ثانی، احمد، مکتوبات امام ربانی، به کوشش ایوب گنجی، حسن زارعی، تهران، صدیقی، 1383، صص 8-10. 
 • . مجدد الف ثانی، مکتوبات امام ربانی، صص 11-16. 
 • . سر هندی، احمد بن عبدالحد، مکتوبات الربانیة، جمع‌ها یار محمد الجدید البدخیسی الطالقانی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1424 ق.، جلد 1 و 2، مکتوب 210؛ نورسی، مکتوبات، ص 26. 
 • . سر هندی، مکتوبات الربانیة، مکتوب 94، 91 و 75 و 260؛ نورسی، مکتوبات، ص 26. 
 • . نورسی، انوارالحقیقة: مباحث فی التصوف و السلوک، الطبعة الثانیه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره، ص 57؛ المثنوی العربی، ص 347. 
 • . نورسی، انوار الحقیقة، ص 54؛ مکتوبات، ص 27. 
 • . نورسی، انوار الحقیقة، صص 55-56؛ نورسی، همان. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 168. 
 • . نورسی، بدیع‌الزمان، المثنوی العربی النوری، الطبعة الخامسه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره، 2008 م، ص 30. 
 • . نورسی، بدیع الزمان، المثنوی العربی النوری صص 30-31؛ ر.ک.: مکتوبات، صص 457- 459. 
 • . مجدد الف ثانی، همان، ص 15. 
 • . نورسی، الملاحق، صص 263، 302. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 160. 
 • . نورسی، الملاحق، صص 262-263. 
 • . همان، ص 105. 
 • . نورسی، سیره ذاتیة، ص 538. 
 • . همان، ص 538. 
 • . همان، ص 105. 
 • . جیدل، عمار، «اثر الادب الفارسی فی الادب العربی: دراسة فی حضور المثنوی الفارسی فی المثنوی العربی من خلال جلال الدین الرومی و بدیع الزمان النورسی»، آفاق الحضارة الاسلامیة، ش 11، سال 6، 1381 ش/ 1424 ق. ص 53. 
 • . نورسی، المثنوی عربی، ص 31. 
 • . جیدل، عمار، آفاق الحضارة الاسلامیة، ص 53. 
 • . نورسی، المثنوی عربی، ص 8. 
 • . همان، ص 31؛ جیدل، عمار، آفاق الحضارة الاسلامیة، ص 53. 
 • . همان. 
 • . همان، ص 33، جیدل، عمار، همان، ص 54. 
 • . همان، ص 156. 
 • . جیدل، همان، ص 55؛ ر.ک.: نورسی، االمثنوی العربی، صص 432-434. 
 • . همان. 
 • جزییات بیشتر و خرید متن کامل این پایان نامه در این لینک
  Previous Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 5 Next Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 21