آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 19

 • . مولوی، مثنوی معنوی، بر اساس نسخه قونیه مکتوب به سال 677 ق و مقابله با تصحیح و طبع نیکلسون، به تصحیح قوام الدین خرمشاهی، ناهید، تهران، 1375، ص 21. 
 • . نورسی، المثنوی العربی، صص 419-434؛ جیدل، عمار، همان، ص 56. 
 • . نورسی، بدیع‌الزمان سعید، الکلمات، الطبعة الخامسه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، شرکة سوزلر للنشر، قاهره،،2008 م، ص 243؛ جیدل، همان، ص 57. 
 • . نورسی، بدیع‌الزمان سعید، المکتوبات، الطبعة الخامسه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، قاهره، شرکة سوزلر للنشر،2008 م.، ص 31. 
 • . مولوی، مثنوی، به اهتمام قوام الدین خرمشاهی، ص 22. 
 • . نورسی، اللمعات، ص 81. 
 • . نورسی، همان، ص 431؛ جیدل، همان، ص 58. 
 • . همان، ص 59. 
 • . ر. ک.: نورسی، الشعاعات، ص 11؛ جیدل، همان. 
 • . ر.ک.: صالحی، احسان قاسم، همان، ص 99. 
 • . همان، ص 340. 
 • . همان، ص 390؛ جیدل، ص 60. 
 • . نورسی، صیقل الاسلام، ص 58؛ جیدل، همان. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة ص 168؛ المثنوی العربی، صص 318، 347. 
 • . نورسی، المثنوی العربی، اکثر صفحات. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 169؛ المثنوی العربی، صص 29-32. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیه، ص 230؛ االکلمات، صص 242-243. 
 • . نورسی، المثنوی عربی، ص 430. 
 • . زمانی، کریم، شرح مثنوی معنوی، نشر اطلاعات، تهران، 1385، ج 1، ص 597؛ مولوی، مثنوی ابیات (دفتر اول) 567،568، (دفتر ششم)،3550(دفتر دوم)،2206،2205، جیدل، عمار، همان، ص 61. 
 • . همان. 
 • . مولوی، مثنوی معنوی، به اهتمام خرمشاهی، دفتر چهارم، ابیات 366،173،3311-3323. 
 • نورسی، المثنوی عربی ص 40؛ جیدل، همان، ص 62. 
 • . نورسی، همان، ص 158؛ جیدل، همان، ص 63. 
 • . ر.ک.: مولوی، مثنوی معنوی، منشی نولشکور، لکهنو، 1326 ق.، صص 246-247. 
 • .. نورسی، همان، ص 10. 
 • . جیدل، عمار، آفاق الحضارة الاسلامیة، ص 64. 
 • . نورسی، صیقل الاسلام، ص 58. 
 • . نورسی، المثنوی عربی، ص 14؛ جیدل، همان، ص 67. 
 • . نورسی، همان، ص 117. 
 • . همان، ص 339. 
 • . برای موضوع عشق ر. ک.: مولوی، مثنوی معنوی، به اهتمام خرمشاهی، صص 19-20 و 23. 
 • . نورسی، المثنوی عربی، ص 32؛ جیدل، همان، ص 70. 
 • . نورسی، الملاحق، ص 145. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، صص 350، 372. 
 • . برای شاگردان رساله نور: رک.: سیرة ذاتیة، اکثر صفحات. 
 • . نورسی، الکلمات، صص 159 و 133. 
 • . ر.ک.: نورسی، همان، صص 561-572. 
 • . همان، صص 551- 557، 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 248. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 345. 
 • . وفایی، داود، مترجم و مقتبس کننده، ریشه‌های غرب‌گرایی و اسلام‌گرایی در ترکیه، تهران، 1380، ص 201-202؛ نورسی، مکتوبات، صص 297، 303. 
 • . بوکاری کندو، «المنهج الواقعی فی دراسة قضایا الایمان رسائل بدیع‌الزمان النورسی انموذجا»، مجله النور للدراسات الحضاریة و الفکریة، استانبول، ینایر (ژانویه) 1210 م.، العدد 1، صص 154 -138. 
 • . محمد حمد کنان میغا، «مقاصد الحیاة و غایات‌ها فی فکر بدیع الزمان سعید النورسی من خلال رسائل النور»، مجله النور للدراسات الحضاریة و الفکریة، استانبول، ینایر (ژانویه) 1210 م. العدد 1، صص 128 و 132. 
 • . Serif MardenM; reflection on said Nursis life and thaught; in: Islam at the crossroads, edited and with in introduction by: ibrahim m. abu-rabi, published by state university of new york press, 2003, p46. 
 • . نورسی، الکلمات، ص 143. 
 • . همان، صص 140-148. 
 • . نورسی، صیقل الاسلام، صص 34-37. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، صص 145-146. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 82؛ اللمعات، ص 237. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 335؛ الشعاعات، ص 335. 
 • . نورسی، اللمعات، ص 237-238. 
 • جزییات بیشتر و خرید متن کامل این پایان نامه در این لینک
  Previous Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 5 Next Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 21