آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 22

 • . هجویری، کشف المحجوب، ص 484. 
 • . نورسی، بدیع‌الزمان، الاشارات الاعجاز، الطبعة الخامسه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، قاهره، 2008 م.، ص 40. 
 • نورسی، الشعاعات، ص 186. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 586؛ انوار الحقیفة، ص 69. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 622. 
 • . همان، ص 585. 
 • . همان، ص 599. 
 • . همان. 
 • . عبدالرزاق کاشانی، اصطلاحات الصوفیة، صحح و علق علیه، مجید هادی زاده، حکمت، تهران، 1381، ص 47. 
 • . گوهرین، صادق، شرح اصطلاحات تصوف، زوار، تهران، 1367-1378، ج 9 صص، ص 119؛ نسفی، الانسان الکامل، ص 196 به بعد. 
 • . نورسی، الشعاعات، ص 65. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 46. 
 • . عبدالرزاق کاشانی، اصطلاحات الصوفیة، ص 47. 
 • . نورسی، همان، ص 46. 
 • . نورسی، لمعات، ص 150؛ انوار الحقیقة، ص 134. 
 • . نورسی، الشعاعات، صص 239 و 269. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 377. 
 • . گوهرین، صادق، شرح اصطلاحات تصوف، ج 8، صص 350-351. 
 • قشیری، عبدالکریم، رساله قشیریه، تحقیق و اعداد معروف زریو و علی عبدالحمید بلطه جی، دارالجیل، بیروت، [بی نا]، ص 67-69. 
 • . نورسی، الشعاعات، ص 21. 
 • . نورسی، المثنوی العربی النوری، ص 96. 
 • . نورسی، همان، ص 70. 
 • . همان، ص 418. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 77. 
 • . عبدالرزاق کاشانی، اصطلاحات الصوفیة، ص 48. 
 • . عبدالرزاق کاشانی، لطایف الاعلام فی اشارات اهل الالهام، صححه و علق علیه مجید هادی زاده، تهران، 1379 ش، ص 260؛ عبدالرزاق کاشانی، اصطلاحات الصوفیة، ص 48. 
 • . نورسی، انوار الحقیقة، ص 20. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 693. 
 • . همان، ص 530. 
 • . نورسی، انوار الحقیقه، ص 21. 
 • . نورسی، اللمعات، ص 25. 
 • . همان. 
 • . نسفی، عزیزالدین، الانسان الکامل، طهوری، تهران، 1362 ش، ص 84. 
 • . صدرالدین قونوی، محمد بن اسحاق، مفاتیح الغیب، شرحه مصباح الانس، لمحمد بن حمزه الفناری، مع تعلیقات هاشم اشکوری، صححه و قدم له محمد الخواجوی، مولی، تهران، 1384، ص 55. 
 • . عبدالرزاق کاشانی، لطائف الاعلام، ص 330. 
 • . نسفی، عزیزالدین، الانسان الکامل، صص 12-13. 
 • . نورسی، اللمعات، ص 420. 
 • . نورسی، الکلمات، صص 661-662؛ عکیوی، عبدالکریم، «المقاصد العلمیة للتربیة السلوکیة عند بدیع‌الزمان النورسی»، مجله نور الدراسات الحضاریة و الفکریة، العدد 4، استانبول، موسسه استانبول للثقافة و العلوم، یولیو 2011م، ص 102. 
 • . عکیوی، عبدالکریم، «المقاصد العلمیة للتربیة السلوکیة عند بدیع الزمان النورسی»، ص 102. 
 • . شفقه، محمد فهر، التصوف بین الحق و الخلق، کویت، 1403 ق، ص 57. 
 • . نسفی، عزیزالدین، الانسان الکامل، صص 159. 
 • . نورسی، الکلمات، ص 799. 
 • . همان، ص 565. 
 • . عبدالرزاق کاشانی، اصطلاحات الصوفیة، ص 38. 
 • . آملی، حیدر بن علی، جامع الاسرار و منبع الانوار، مقدمه هنری کربین و عثمان اسماعیل یحیی، موسسه التاریخ العربی، بیروت، 1426 ق. ص 384. 
 • . آملی، حیدر بن علی، المقدمات من کتاب نص النصوص فی شرح فصوص الحکم با تصحیحات هنری کربین و عثمان اسماعیل یحیی، توس، تهران، 1367، ص 46. 
 • . عبدالرزاق کاشانی، اصطلاحات الصوفیه، ص 38
 • . قیصری، داوود بن محمود، شرح فصوص الحکم، تصحیح و تعلیق سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران، 1375 ش، ص 40. 
 • . قیصری، داوود، شرح قیصری بر فصوص الحکم ابن عربی، ترجمه محمد خواجوی، چاپ اول، تهران، 1387 ش، صص 56- 57؛ نیز ر.ک.: گوهرین، صادق، شرح اصطلاحات تصوف، صص 257 – 264. 
 • . جیلی، عبدالکریم بن ابراهیم، الانسان الکامل، الطبعة الاولی، موسسه التاریخ العربی، بیروت، 1420 ق.، صص 203-208. 
 • . همان، 375. 
 • جزییات بیشتر و خرید متن کامل این پایان نامه در این لینک
  Previous Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 20 Next Entries Greyhound Crawley- قسمت 2