آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 23

 • . نورسی، المثنوی العربی، ص 311؛ ر.ک. الشعاعات، ص 667. 
 • . نورسی، الشعاعات، ص 668. 
 • . همان، ص 655. 
 • . نورسی، الکلمات، صص 528-529؛ الشعاعات، صص 42، 272، 313 – 316. 
 • . عبدالرزاق کاشانی، اصطلاحات الصوفیه، ص 116. 
 • . آملی، حیدر بن علی، نص النصوص، ص 273. 
 • . آملی، جامع الاسرار، ص 223؛ نص النصوص، ص 264. 
 • . نورسی، المکتوبات ، ص 586. 
 • . نورسی، الملاحق، ص 145. 
 • . همان، ص 267. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، صص 350، 372. 
 • . کاشانی، عزالدین محمود بن علی، مصباح الهدایة، صص 171-172. 
 • . حفنی، عبدالغنی، معجم مصطلحات صوفیة، بیروت، الطبعة الاولی، 1400 ق، ص 225. 
 • . سراج، اللمع، ص 377. 
 • . نورسی، ر. ک.: الکلمات، ص 201 و 462. 
 • . نورسی، همان، ص 462. 
 • . ر. ک.: همان، ص 799؛ ر.ک. الشعاعات، ص 211؛ سیرة ذاتیة، ص 166. 
 • . نورسی، الکلمات، صص 812-812. 
 • . نورسی، الکلمات، ص 201؛ المثنوی العربی النوری، ص 324. 
 • . نورسی، الکلمات، ص 598. 
 • . نورسی، الملاحق، ص 278. 
 • . نورسی، صیقل الاسلام، ص 77. 
 • . نورسی، اللمعات، ص 159. 
 • . نورسی، الکلمات، ص 598؛ الملاحق، ص 177. 
 • . هجویری، کشف المحجوب، ص 45. 
 • . سراج، اللمع فی التصوف، ص 14. 
 • . طباطبایی، سید محمدحسین، رساله الولایه، ترجمه صادق حسن‌زاده، قم، 1383، ص 45. 
 • . عبدالحمید، محسن، «التربیة السلوکیة عند النورسی»، مجله نور الدراسات الحضاریة و الفکریة، العدد 3، استانبول، ینایر 2011 م. ص 110. 
 • . نورسی، المثنوی العربی، مقدمه، صص 1-33. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 458؛ سیرة ذاتیة، ص 160. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 161؛ المکتوبات ، صص 457- 459. 
 • . نورسی، همان. 
 • . همان، ص 459. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 162. 
 • همان، ص 161. 
 • . امینی نژاد، آشنایی با مجموعه عرفان، ص 470. 
 • . نورسی، عصای موسی، ص 234. 
 • . نورسی، اللمعات، ص 81. 
 • . همان، ص 348. 
 • . همان، ص 462. 
 • . همان، ص 31. 
 • . نورسی، مثنوی العربی النوری، صص 196-197. 
 • . نورسی، انوارالحقیقه، ص 58؛ رمضان، محمد توفیق، تصوف وأثره فی شخصیة سعید النورسی وکتاباته، محمد توفیق رمضان. (18/5/93) http://beta.altafahom.net. 
 • . نورسی، انوار الحقیقه، صص 60-61. 
 • . همان، صص 61-65. 
 • . همان، صص 81-88. 
 • . همان. 
 • . نورسی، انوار الحقیقة، صص 82-84. 
 • . همان، صص 89- 94. 
 • . همان، صص 89-90. 
 • . نورسی، المکتوبات، صص 508 ،580،601. 
 • جزییات بیشتر و خرید متن کامل این پایان نامه در این لینک
  Previous Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 20 Next Entries Greyhound Crawley- قسمت 2