آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 24

 • . همان، ص 26- 27. 
 • . همان، ص 27. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 582. 
 • . همان، صص 582- 583؛ انوار الحقیقة، ص 62-63. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 600. 
 • . همان، ص 580، 
 • . نورسی، انوار الحقیقة، صص 99-100. 
 • واحدة، شکران، همان، ص 18. 
 • همان، ص 24. 
 • . ر.ک.: نورسی، سیرة ذاتیة، صص 35-40. 
 • . نورسی، الملاحق، ص 25. 
 • قاضی، عبدالرحیم محمد، همان، ص 149. 
 • مبارک بخاری، انیس الطالبین و عده السالکین، به کوشش توفیق سبحانی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1383، ص 28. 
 • . پارسا، خواجه محمد، رساله قدسیة، با مقدمه ملک محمد اقبال، راوپندی پاکستان، انتشارات مرکز تحقیقاتی فارسی ایران و پاکستان، 1354 ش، ص 53. 
 • . جامی، عبدالرحمن، نفحات الانس من حضرات القدس، به تصحیح و مقدمه مهدی توحیدی پور، تهران، سعدی، 1366، ص 387. 
 • . پارسا، خواجه محمد، رساله قدسیة، ص 53. 
 • . قاضی، عبدالرحیم محمد، همان، ص 153. 
 • . قاضی، همان، ص 161. 
 • . معطوفی، اسدالله، تاریخ، فرهنگ وهنرترکمان، تهران، انجمن آثار مفاخر فرهنگی، 1383، ج 3، ص 1955. 
 • . منبع: همان، ص 27. 
 • . فراهانی منفرد، مهدی، پیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1382، ص 320. 
 • . همان. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 47. 
 • . نورسی، الکلمات، ص 633. 
 • . نورسی، همان. 
 • . واحدة، شکران، همان، ص25. 
 • . نورسی، سیرة داتیة، ص 47. 
 • . ترمذی، الجامع الصحیح، تحقیق ابراهیم عطوه عوض، باب صفة القیامة، حدیث 2518، دارالحدیث، قاهره، ج 4، ص 668؛ نسائی، سنن، بشرح جلال الدین سیوطی، باب الحث علی ترک الشبهات، بیروت، دارالفکر، 1415 ق، ج 4، ص 344. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 47. 
 • . همان، ص 48؛ الملاحق، ص 57. 
 • . ر. ک.: نورسی، المکتوبات، صص 85-93. 
 • . همان، ص 15-17. 
 • . ر.ک.: نورسی، سیرة ذاتیة، صص 517 – 544. 
 • . واحدة، شکران، همان، ص 356؛ ر.ک.: الملاحق، ص 140. 
 • نورسی، المثنوی العربی، ص 206؛ المکتوبات، ص 459؛ الکلمات، ص 818. 
 • نورسی، الکلمات، ص 550. 
 • نورسی، المثنوی العربی، ص 30؛ نیز ر.ک.: مجدد الف ثانی، احمد، مکتوبات امام ربانی، به کوشش ایوب گنجی، تهران، صدیقی، ج 1، صص 219-221. 
 • . ابوحلیوة، همان، ص 291. 
 • . نورسی، اللمعات، ص 84؛ المثنوی العربی، ص 30. 
 • . نورسی، اللمعات، ص 88. 
 • نورسی، الکلمات، ص 550، 
 • ر. ک. نورسی، الللمعات 83-84. 
 • نورسی، الکلمات. ص 228. 
 • نورسی، صیقل الاسلام، صص 22- 23. 
 • ابوحلیوة، همان، ص 289. 
 • جیدل، عمار، الطریق النوری فی التربیة و السلوک، الاسس و الممیزات، کلیة العلوم الاسلامیة، الجزایر، [بی تا]، ص 4؛ ابوحلیوة، همان، ص 290. 
 • . ابوحلیوة، همان، ص 291. 
 • . نورسی، الکلمات، ص 368. 
 • . ابوحلیوة، همان، صص 292-293؛ نورسی، صیقل الاسلام، ص 487. 
 • نورسی، الکلمات، ص 550؛ ابوحلیوة، همان، ص 293. 
 • نورسی، المثنوی العربی، ص 170. 
 • جزییات بیشتر و خرید متن کامل این پایان نامه در این لینک
  Previous Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 20 Next Entries Greyhound Crawley- قسمت 2