آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 26

 • همان. 
 • نورسی، سیرة ذاتیة، صص 310-311؛ الملاحق، ص 123. 
 • . ر.ک.: نورسی، المکتوبات، ص 612-616؛ سیرة ذاتیة، صص 177-178. 
 • . همان. 
 • ابوحلیوة، همان، ص 304. 
 • . نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، تحقیقی موسسه آل البیت (ع)، 1411 ق.، ج 2، ص 105؛ نورسی، سیرة ذاتیة، ص 175. 
 • نورسی، الکلمات، ص 481. 
 • . نورسی، همان، ص 607. 
 • نورسی، الملاحق، ص 209. 
 • ابوحلیوة، همان، ص 305؛ نورسی، سیرةذاتیة، ص 175. 
 • نورسی، الرساله التفکر الایمانی الرفیع و المعرفه التوحید یه السامیه، الطبعة الثانیه، ترجمه احسان قاسم الصالحی، قاهره، شرکة سوزلر للنشر، 2004 م.، ص 16؛ اللمعات، ص 442-444. 
 • نورسی، الشعاعات، ص 212. 
 • نورسی، الکلمات، ص 547. 
 • نورسی، اللمعات، ص 443-444. 
 • . واحدة، شکران، همان، ص 353. 
 • . النورسی، الملاحق، ص 105؛ انوار الحقیقه، ص 118. 
 • . نورسی، المکتوبات ، ص 460. 
 • نورسی، الشعاعات، ص 133-225. 
 • . Mary f. Weld. Islam in modern turkey. P235. 
 • ر. ک. النورسی، الملاحق، ص 284-285. 
 • . نورسی، رساله التفکر الایمانی الرفیع، صص 138-139؛ سیرة ذاتیة، ص 175. 
 • . نورسی، انوار الحقیقة، ص 118. 
 • . همان، ص 119. 
 • . همان، ص 120. 
 • . واحدة، شکران، «کتاب الکون، قرایتة و موقعة و تطورة فی فکر بدیع الزمان»، مجله النور للدراسات الحضاریة و الفکریة، استانبول، ینایر (ژانویه) 1210 م. العدد 2، صص 73-74. 
 • . leonid R. Sykiainen. Said nursis Approach to justic and role for political reforms in the musim world. in: Theodicj and justic in modern hslamic Thought Edited by ibrahim m. Aburai vk: MPG booK; group ASHEATE, 2010,P181. 
 • . نورسی،اللمعات ، ص 445-473 
 • همان، ص 112؛ سیرة ذاتیة، صص 166-167. 
 • . همان، ص 548؛ ر. ک.: نورسی، انوار الحقیقة، صص 100-103. 
 • نورسی، المثنوی العربی، ص 256. 
 • همان، ص 257. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 31. 
 • همان ،ص 228- 230؛ الکلمات، ص 242. 
 • . نورسی، همان، صص 103-104؛ سیرة ذاتیة، ص 177. 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، صص 517-518. 
 • . نورسی، اللمعات، ص 188. 
 • . همان، ص 444. 
 • . نورسی، لمعات، ص 445-473 
 • . نورسی، سیرة ذاتیة، ص 259. 
 • . نورسی، الشعاعات، صص 48-67. 
 • . نورسی، المکتوبات، ص 282. 
 • . نورسی، انوار الحقیقة، صص 37-52. 
 • . ر. ک.: همان، صص 35-52؛ ر.ک.:المکتوبات، صص 282-334. 
 • http://www.nafizatalnoor.com. 15/6/93 
 • . نورسی، اللمعات، ص 5. 
 • نورسی، سیرة ذاتیه، ص 359 و 520. 
 • . نورسی، رساله تفکر الایمانی، صص 138-139. 
 • . سعید، محمد حبیب، همان، ص 159. 
 • . نورسی، اللمعات، صص 190-191. 
 • . نورسی، الشعاعات، صص 660 و 659 و 168. 
 • . همان 659. 
 • جزییات بیشتر و خرید متن کامل این پایان نامه در این لینک
  Previous Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی- قسمت 20 Next Entries Greyhound Crawley- قسمت 2