بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه¬های آرامش برای خروجی لوله¬ها- قسمت 31

1V:20H

5.8d

0.75d

1V:2H

20

2d

0.75d

2.5d×1.25d

0.4d

0.85d

0.6d

19

در جدول 4-3، xs فاصله پخش کننده از خروجی، xw فاصله دیوار از خروجی و G فاصله آزاد زیر دیوار می­باشد، سایر پارامتر ها قبلا تعریف شده­اند.
فصل پنجم
نتیجه­گیری و پیشنهادات
در فصل­های قبل که روش انجام تحقیق بیان گردید بعد از ارائه هر مطلب نتیجه­گیری مفصلی ارائه شد ولی برای جمع­بندی کلیه نتایج و همچنین ارائه پیشنهادات در این قسمت اصلی­ترین و کاربردی­ترین نتایج بیان می­گردد.
5-1 نتیجه­گیری
حوضچه آرامش در خروجی لوله متاثر از پارامترهای زیادی همچون طول حوضچه، عرض حوضچه، شکل و ارتفاع آستانه، شکل، محل و زاویه دیوار، بازشدگی زیر دیوار، شکل، محل، عرض و ارتفاع پخش کننده، شیب کف، عمق پایاب و … می­باشد. برای آنکه اثر تمام این پارامتر­ها روی عملکرد حوضچه بررسی شود لازم است در یک تحقیق تمام این پارامتر­ها بصورت توأم تغییر کنند و با بررسی آبشستگی پایاب تاثیر این پارامتر­ها روی عملکرد حوضچه بررسی شوند اما با توجه‌ تعداد زیاد پارامتر­ها و درنتیجه حجم زیاد آزمایش­ها در این تحقیق در مورد تعداد زیادی از این پارامتر­ها از نتایج تحقیق سایر محققین استفاده شد و اثر زاویه دیوار، شیب کف، طول حوضچه و عمق پایاب روی آبشستگی پایین دست بررسی شد. نتایج حاصل به طور مختصر عبارتند از:
1- عملکرد حوضچه معرفی شده توسط گوئل و همکاران از حوضچه استاندارد تیپ شش انجمن آبادانی امریکا بهتر است زیرا آبشستگی کمتری ایجاد می­کند و عملکردی مستقل­تر در مقابل تغییر تراز آب پایاب از خود نشان می­دهد.
2- با تغییر جزئی زاویه دیوار نصب شده در حوضچه گوئل و همکاران می­توان عملکرد آن را بهبود داد و چنانچه زاویه دیوار در جهت مثبت معرفی شده در فصل چهارم بچرخد باعث کاهش آبشستگی پایاب می­شود، نتایج نشان داد زاویه 20 درجه در جهت مثبت مستقل از فرود جریان ورودی یک زاویه بهینه برای کاهش آبشستگی پایین دست حوضچه می­باشد.
3- در این تحقیق نشان دادیم در صورتی که در کف حوضچه شیب معکوس ایجاد شود بار دیگر زاویه مثبت 20 درجه دیوار مستقل از فرود جریان یک زاویه بهینه برای کاهش آبشستگی پایاب می­باشد و ایجاد شیب معکوس می­تواند باعث کاهش بیشتر آبشستگی شود اما با افزایش شیب کف از 1:20 به 1:10 تغییر چندانی در عملکرد حوضچه حاصل نمی­شود.
4- همانطور که در بند­های قبلی گفته شد با توجه به بهبود عملکرد حوضچه نسبت به حوضچه گوئل و USBR در این تحقیق امکان کاهش طول حوضچه فراهم شده است. نشان دادیم در صورتی که طول حوضچه به میزان 20 درصد کاهش پیدا کند عملکرد حوضچه جدید با زاویه دیوار 20 درجه و شیب کف 1:20، 45 درصد نسبت به حوضچه USBR و 36 درصد نسبت به حوضچه گوئل و همکاران بهتر است و این نشان دهنده صرفه اقتصادی و کارایی بیشتر این حوضچه است.
5- در پایان این تحقیق نشان دادیم حوضچه گوئل با زاویه دیوار 20 درجه، شیب کف 1:20 و 20 درصد طول کمتر نسبت به حوضچه USBR و گوئل و همکاران در تراز­های آب پایاب کمتر از عمق نرمال آبشستگی کمتری ایجاد می­کند و با این که طول کمتری دارد نسبت به تغییر تراز آب پایاب عملکرد مستقل­تری دارد.
5-2 پیشنهادات
1- با توجه به بهبود عملکرد حوضچه در این تحقیق بهتر است با مدل کردن رسوب با ابعاد و وزن مخصوص­های مختلف یک رابطه برای محل و عمق حداکثر آبشستگی در فرود­های مختلف ارائه شود.
2- با توجه به اینکه تاکنون اثر همزمان عرض، ارتفاع، و محل پخش کننده استفاده شده در این تحقیق بررسی نشده است چنین تحقیقی می­تواند منجر به بهبودی عملکرد حوضچه و معرفی ابعاد و محل بهینه برای پخش کننده شود.
3- Bradley & Peterka(1957) نموداری برای طراحی سنگچین پایدار در پایاب حوضچه آرامش تیپ شش انجمن آبادانی امریکا ارائه می­کنند. با توجه به بهبود قابل توجه عملکرد حوضچه در این تحقیق بهتر است برای پایاب حوضچه معرفی شده در این تحقیق نیز یک نمودار یا رابطه مشابه ارائه شود که با توجه به کارایی حوضچه جدید قطعا نمودار حاصل منجر به طرح سنگچین اقتصادی تر با ابعاد کوچکتر خواهد شد.
4- با توجه به محدودیت­های موجود در این تحقیق برای رسیدن به فرود­های بالا، بهتر است حوضچه های آزمایش شده در فرود های بالاتر نیز طراحی شوند و عملکرد آنها در فرود­های بالای 5/3 نیز بررسی شوند.
5- حوضچه­های معرفی شده در این تحقیق در یک فلوم با عرض بیشتر مدل شود تا اثر کناره­های فلوم بر آبشستگی پایین دست بررسی شود و همچنین اثر تغییر عرض حوضچه روی عملکرد آن نیز بررسی شود.
6- بدلیل آنکه جریان ورودی به اینگونه از حوضچه­ها می­تواند همراه با رسوب باشد، یک مجموعه آزمایش بگونه­ای انجام شود که اثر آب حاوی رسوب در بلند مدت روی عملکرد حوضچه بررسی شود.
7- در یک تحقیق بصورت همزمان، زاویه دیوار و فاصله آن تا خروجی تغییر داده شوند تا در هر زاویه بهترین موقعیت برای دیوار مشخص شود.
8- اثر عملکرد آستانه دندانه­دار که می­تواند گردابه­هایی با محور دوران قائم ایجاد کند روی کارایی حوضچه بررسی شود.
فهرست مراجع
ابريشمي ج. و حسيني م. 1380 . هيدروليك كانالهاي روباز. انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).
شفاعی بجستانی محمود ، 1373 ، هیدرولیک رسوب ، انتشارات دانشگاه شهید چمران.
نشریه 318- الف ( 1389 ) ، راهنماي روش هاي محاسبه آبشستگي موضعي ، وزارت نیرو معاونت امور آب و آبفا
شفاعی بجستانی محمود ، 1373 ، هیدرولیک رسوب ، انتشارات دانشگاه شهید چمران
نیکخواه، 1391، بررسی پدیده فرا آب در بالادست پایه­های پل، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
Berryhill, H.R. May 1963 “Experience with prototype energy dissipators”, Journal of Hydraulic Eng ,A.S.C.E, No.3, Vol. 89, pp.181-201.
Bogardi J. L. 1968. “Incipient sediment montion in region of critical mean velocity”. Acta Technical Academiae Scientarium Hungaricae, Budapest, 62 1 – 2: 1 – 24.
Bradley, J.N. and Peterka, A. J. 1957, Oct. “Hydraulic design of stilling basins”. Journal of Hydraulic Eng, A.S.C.E. paper no.1401-1406.
Bray, D. I. 1979. “Estimating average velocity in graveled-bed rivers”. Journal of Hydraulic Dv. American Society of Engineers, 105(Hy9), pp 1103-1122.
Dey, S. and Sarkar, A. 2006, “Scour downstream of an apron for due to submerged horizontal jets”, Journal of Hydraulic Engineering, 132 (3), pp 246-257.
Einstein, H. A. 1934. Der “Hydraulische oder profile-radius [The hydraulic or cross-section radius]”. Schweizerische Bauzeitung, Zurich, Vol. 103, No. 8, pp. 89-91.
Ellison, W.D. 1947, “Estimating soil detachment caused by raindrop impact”. Part I. J. Agric. Eng. ASAE 26:140–146.

جزییات بیشتر و خرید متن کامل این پایان نامه در این لینک
Previous Entries بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه¬های آرامش برای خروجی لوله¬ها- قسمت 16 Next Entries آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی