پایان نامه درمورد اهداف سازمان، مفهوم بازار

توجه به كاركنان به عنوان مشتريان داخلي؛
تمركز بر رضايتمندي كاركنان.
۲ – مشتري گرايي – در اين مرحله از بازاريابي داخلي، درگيري كاركنان با خدمات و پاسخگو بودن آنها نسبت به مشتريان خارجي مورد توجه هستند. هدف اساسي بازاريابي داخلي ايجاد تعامل مثبت بين كاركنان و مشتريان است. ارائه خدمات مؤثرتر نيازمند هماهنگي مؤثر بين كاركنان بلافصل با مشتريان از يك طرف و كاركنان رده‌هاي بعدي از طرف ديگر است.
۳ – توسعه و گسترش مفهوم بازاريابي داخلي
در اين مرحله به كارگيري استراتژي‌هاي بازاريابي داخلي و مديريت تغيير در سازمان مورد توجه است. به طور كلي در اين مرحله بازارياب داخلي به عنوان ابزار به کارگيري استراتژي‌ها و اداره مشتريان در جهت دستيابي به اهداف سازماني است (رفيق و احمد، 2000) . با توجه به تغيير و تحولات گسترده در زمينه‌هاي مختلف كسب و كار بازاريابي داخلي همسو کننده تمامي‌سطوح سازماني با اهميت بهبود خدمات به مشتريان مي‌باشد . در حقيقت بازاريابي داخلي مقدم و تا حدي ارجحتر نسبت به بازاريابي خارجي است و اگر چه اين مقوله در بسياري از سازمان‌ها کاملا تعريف نشده و يا خارج از حدود اختيارات واحد بازاريابي مي‌باشد،اما بازاريابي امروزي توجه به همسويي کارکنان را در دستور کار اوليه خود قرار داده است . پس از اجراي همگن و بدون نقص مراحل بازاريابي داخلي و خارجي،بازاريابي تعاملي تکميل کننده مدل بازاريابي نوين بخش محصول – خدمات است . بازاريابي تعاملي يعني اينکه، کيفيت خدمات درک شده وابسته به کيفيت ارتباطات سيستم ميان کارکنان و مشتريان مي‌باشد.

2-1-5- پيدايش آميخته بازاريابي
اولين تلاش‌ها و مطالعات در حوزه آميخته بازاريابي، توسط مركز پژوهش دانشكده بازرگاني ‌هاروارد در سال 1929 با هدف شناسايي روابط بين فعاليت‌ها و وظايف بازاريابي انجام گرفت. اين تحقيق روي نمونه اي از شركت‌هاي صنايع غذايي انجام گرفت كه نتايج قابل توجهي از آن حاصل نشد. تقريباٌ دو دهه بعد جيمز كوليتون با نمونه آماري بزرگتر و طبقه بندي مشخص شركت‌ها، به نتايج متفاوتي دست يافت . كوليتون بعد از خاتمه يافتن تحقيق، در نتيجه گيري خود، مديران بازرگاني را با عناوين تصميم گيرنده، هنرمند و آميزنده عناصر خطاب كرد .نيل بوردن استاد دانشگاه‌هاروارد پس از مدت كوتاهي با الهام از گفته كوليتون –آميزنده عناصر- براي نخستين بار از اصطلاح آميخته بازاريابي استفاده كرد.
آ‌ميخته بازاريابي مجموعه اي از ابزار‌هاي بازاريابي است كه شركت با استفاده از آنها سعي در تحقق اهداف خود در بازار هدف دارد. اين واژه به تركيب عناصر مفيد در انجام ساز و كارهاي بازار اشاره دارد و نه تنها قابليت استفاده از ميزان گسترده اي از عناصر را ارائه مي‌دهد، بلكه نشان دهنده آن است كه ادغام، نتايج متفاوتي را با مزاياي فراوان به وجود مي‌آورد (بيكر ،2000) .
2-1-5-1- آميخته بازاريابي p4
آميخته بازاريابي معرفي شده توسط نيل بوردن شامل : برنامه ريزي محصول، قيمت گذاري، مارك گذاري،كانال‌هاي توزيع، فروش شخصي، تبليغ، ترفيعات، بسته بندي، نمايش، ارائه خدمات، حمل و نقل فيزيكي و يافته‌ها و تحليل‌هاي واقعي بود (كنستان تيندس،2006) . پس از آن آلبرت فري عوامل آميخته بازاريابي را به دو گروه، متغير‌هاي ارائه (محصول، خدمات، بسته بندي، مارك و قيمت) و متغير‌هاي فرايند (تبليغات، ترفيع فروش، فروش شخصي، سياست، كانالهاي توزيع، تحقيقات بازاريابي، تنظيم استراتژي و توسعه محصول جديد) تقسيم كرد.
در سال 1960 مك كارتي ، 12 متغير ارائه شده توسط نيل بوردن را به 4 گروه با عنوان p4 طبقه بندي كرد كه عبارتند از: محصول ، قيمت ، توزيع و ترفيع .
اين آميخته به سرعت مورد پذيرش انديشمندان قرار گرفت و به عنوان عنصر ضروري و مناسب در تئوري بازاريابي و مديريت بازاريابي شناخته شد . اكثريت بازاريابان اين آميخته را به عنوان جعبه ابزاري براي بازاريابي مراوده اي و بهترين وسيله جهت برنامه ريزي بازاريابي عملياتي مي‌دانستند (گوي ، 2005) . در ادامه به بررسي اجزاي اين آميخته پرداخته مي‌شود .
الف) محصول
درگي (1384) محصول را چيزي مي‌داند كه به بازار جهت استفاده، به كارگيري يا مصرف و ارضاء يك خواسته و نياز ارائه مي‌شود.
ب) قيمت
روستا و همکاران(1383) قيمت را مبالغي مي‌دانند که مشتريان در قبال تحويل گرفتن محصول پرداخت مي‌کنند و آن را جزء حساس ترين عناصر آميخته بازاريابي معرفي کرده اند .
ج) مكان
روستا و همکاران(1383) توزيع را رساندن محصول توليد شده به مصرف كنندگان در زمان و مكان مناسب و مورد نظر تعريف مي‌کنند
د) ترفيع
گوي(2005) ترفيع فروش را مجموعه برنامه‌هاي ارتباطي شركت در ارتباط با مصرف كنندگان مي‌داند که هدف آن رساندن پيام به مخاطبان شرکت است
با وجود آنكه آميخته بازاريابي P4 مورد پذيرش گسترده اي قرار گرفت داراي محدوديت‌هايي مي‌باشد و از نقطه نظرات مختلفي هم مورد انتقاد انديشمندان واقع شده است در زير به بررسي برخي از اين محدوديت‌ها و انتقادات پرداخته مي‌شود.
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎليتهاي ﻣﺪيريت ﺑﺎزار را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺤﺖ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﻮان و ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه( ﻣﺤﺼﻮل، قيمت، ﻣﮑﺎن، ترويج) رده ﺑﻨﺪي ﮐﺮد. کاتلر(1385) بيان کرد که نياز ﺑﻪ اﻓﺰودن دو ﻋﺎﻣﻞ ديگر ﺑﻪ آميخته بازاريابي وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ سياست و ﺑﺎور ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان داد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان، آميخته بازاريابي در ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي را ﻋلاوه ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﯽ ﻣﻌﺮوف (ﻣﺤﺼﻮل، قيمت، تبليغات و پيشبرد ﻓﺮوش، توزيع يا ﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ)، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎي ديگري ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮدم ، ﻗﺪرﺗﻬﺎي ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ(بلوريان ﺗﻬﺮاﻧﯽ، 20،1376).
2-1-6- الگوي c4 بازاريابي

Previous Entries پایان نامه درمورد خدمات پس از فروش، نامحسوس بودن Next Entries پایان نامه درمورد مصرف کنندگان، ارائه خدمات