پایان نامه درمورد عرضه و تقاضا، ارائه خدمات

• ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﻲ و اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ نامه‌ها.
2-1-7-3- ﻓﺮآﻳﻨﺪ
مديريت عمليات يا فرآيند، موجود بودن و کيفيت مناسب و پايدار خدمات را تضمين مي‌کند. وظيفه و نقش اين عنصر آميخته بازاريابي خدماتي، ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي خدمات است با توجه به غيرقابل ذخيره بودن خدمات، مديريت عمليات بايد از طريق روشهاي تخصصي و حرفهاي بتواند نيازهاي خدماتي را در هر زمان چه هنگام نياز شديد و چه هنگام نيازهاي مقطعي و همگاني برآورده سازد(روستا و همکاران، 1387).
روش ﺧﺎص ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻛﻪ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺮاﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑه ﺻﻮرت ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد. زﻳﺮﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي آن ﻋﺒﺎرتند از:
• ﻓﺮاﻫﻢﻧﻤﻮدن ﺗﺴﻬﻴلات ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻴﻤﻪ نامه‌ها.
• ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎت اداري و ﻛﺎﻏﺬﺑﺎزي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ اﺗﻮﻣﺎﺳﻴﻮن اداري ﺷﺮﻛﺖ.
• ﻓﺮوش ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن.
2-1-7-4- ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ
افراد سازمان خدماتي يا کارکناني که خدمات را به مشتريان ارائه مي‌دهند، عوامل اصلي بازاريابي خدماتي به حساب مي‌آيند؛ زيرا بسياري از مشتريان، ارائه دهندگان خدمات را به نام سازمان مي‌شناسند. با توجه به نقش کارکنان در امر خدمات بايد به عوامل گزينش، استخدام، آموزش، پرورش و انگيزش نيروي انساني توجه گردد. علاقه مندي، توانايي، ادب، ابتکار، دلسوزي، برخورد، آراستگي و وقت شناسي کارکنان عوامل مهمي‌در کاميابي موسسات خدماتي است(کاتلر و آرمسترانگ، 1386).
زﻳﺮﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي نيروي انساني ﻋﺒﺎرتند از:
• اﻧﺘﺨﺎب و اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺠﺮب
• وﺟﻮد دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎي آﻧﻬﺎ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻮم روز.
• اﺳﺘﺨﺪام ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮش ﺑﺮﺧﻮرد و ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮي آراﺳﺘﻪ .
2-1-7-5- ارﺗﻘﺎ و آﻣﻮزش ﻣﺸﺘﺮي
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﻧﮕﻴﺰﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺰﻳﺖ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي، ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺎص ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪﻛﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ. زﻳﺮﻣؤﻟﻔﻪﻫﺎي آن ﻋﺒﺎرتند از:
• آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي و اراﺋﻪ اﻃلاﻋﺎت و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎي لازم در ﻣﺘﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ.
• ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﻴﻨﺎرﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺑﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز و ﻣﺰاﻳﺎي آن.
• اﻋﻄﺎي ﺟﻮاﻳﺰ و ﻫﺪاﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ( ﺟﻤﻠﻪ اﻋﻴﺎد) در ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺑﻴﻤﻪﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺠﺪد و اﻗﺪام در زﻣﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز.
2-1-7-6- ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
قضاوت و نتيجه گيريهاي خريداران در خصوص کيفيت يک خدمت، ناشي از مشاهدات آن‌ها درباره مکان، اشخاص، تجهيزات، ابزارهاي ارتباطي، قيمت و …. است. اين امکانات باعث تسهيل فعاليت‌ها در انتقال و ارائه خدمات مي‌شود. در زمينه خدمات علاوه بر تاسيسات و امکانات مشهود بايد به امکانات غير مشهود که در فراهم آوردن خدمات نقش اساسي دارند، نيز توجه کرد. در مورد شعبات بيمه مي‌توان به موارد زير توجه داشت:
نور و رنگ آميزي مناسب در داخل شعبه
نظافت و پاکيزگي محيط دروني و بيروني اطراف شعبه
نصب تابلو راهنما در ابتداي ورود به شعبه که کارکنان باجه‌ها و نوع فعاليتشان در آن آمده است.
تعبيه امکانات رفاهي نظير: صندلي، آبخوري و …. در شعبه
ارائه مرتب و منظم صورتحسابها.
2-1-7-7- ﻗﻴﻤﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت

Previous Entries پایان نامه درمورد اهداف سازمان، مفهوم بازار Next Entries پایان نامه درمورد کسب و کار، رشد شرکت