3-8)معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری:

http://www.google.mk/url?q=https%3A%2F%2Fkharaziwatch.com/ http://www.google.ml/url?q=https%3A%2F%2Fkharaziwatch.com/ http://www.google.mn/url?q=https%3A%2F%2Fkharaziwatch.com/ http://www.google.mu/url?q=https%3A%2F%2Fkharaziwatch.com/ 3-8)معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری: 3-8-1) اعدادمعناداری  t (t-values): ابتدایی ترین معیار برای رابطه ی بین... Read more »

جدول3-5)ارزش گذاری لیکرت (سرمد و همکاران،1377)

http://maps.google.tl/url?q=https%3A%2F%2Fkharaziwatch.com/ http://maps.google.tn/url?q=https%3A%2F%2Fkharaziwatch.com/ http://maps.google.to/url?q=https%3A%2F%2Fkharaziwatch.com/ http://maps.google.tt/url?q=https%3A%2F%2Fkharaziwatch.com/ 3-10-1)شرح پرسشنامه: ترتیب سوالات پرسشنامه نیز در جدول 3-4  آمده است: جدول3-4) تقسیم بندی گویه های... Read more »